سلامت و آرامش

 

همیشه در همه جا و در همه زمان انسان ها به دنبال راه هایی برای به دست آوردن سلامت و آرامش بوده اند که برای دست یافتن به آن می توان از روش های مختلفی استفاده نمود و روش طب سوزنی و یا روش های درمانی چینی از جمله انواع ماساژها بسیار موثر هستند. سلامت و آرامش با طب سوزنی با استفاده از کنترل انرژی های یین و یانگ در بدن به دست می آید که لحظات بسیار خوشی را برای شما به وجود می آورد.

نقشه طب سوزنی برای سلامت و آرامش

تعیین یک برنامه ریزی به روش طب سوزنی

در ابتدا با تشخیص دکتر طب سوزنی به نوع چرخش انرژی در بدن و بدست آمدن نقشه کامل افراد یک برنامه ریزی مناسب به صورت مخصوص برای فرد ریحته می شود تا نقاط طب سوزنی که می بایست تحریک شده و نوع ماساژهایی که انجام آن ها برای بهبود کار مناسب می باشد تعیین شده و انجام شود.

 

تعیین زمان برای سلامت و آرامش

نیاز این روند به زمان

در این متد برای سلامت و آرامش و یا حتی برای درمان بیماری ها نیاز می باشد که نقاط طب سوزنی برای مدت زمانی توسط سوزن های طب سوزنی تحریک شده، برای اعمال این تحریک ها بر روی سوزن ها روش های متفاوتی نیز دارد . حتی انجام ماساژهای مربوطه نیاز به زمان دارد.

مکان های پیشنهادی برای سلامت و آرامش

مکان و حرکات مناسب

در طب سوزنی مخصوصا زمانی که از روش کت گوت مورد استفاده قرار می گیرد توصیه می شود در روز چند بار حرکات ورزشی انجام شود تا نقاط طب سوزنی تحریک شود. در سلامت و آرامش با طب سوزنی توصیه می شود جدا از اینکه بیشتر از مناطق طبیعی بهره ببرید در اصل گفته می شود جایی باشید که از بودن در آن محل لذت می برید حال این محل هر جایی می تواند باشد حتی منزل پدر و مادر، اقوام و یا حتی مکان های متبرکه و مکان های تفریحی می تواند باشد.